Uncle'sCOOL blog

Září 2007

No time left for writing diary

27. září 2007 v 16:48 | strejcek |  UNCLE'S DIARY
The time that I was afraid of is comming. I have less and less space to write the reflections on my lessons. I am setting priorities. Too many other important things need to be done. However I will try from time to time. I am happy to say I like my job even if it is sometime a bit challenging. The biggest challenge at the moment is to combine teaching with my studies. Teaching at two different school does not make it any easier.

Good enough

20. září 2007 v 18:07 | strejcek |  UNCLE'S DIARY
Even week is really crazy. I am still at school. I had to complete some administrative work. I wish I did not have to do this and just teach. Unfortunately it is necessary part of this nice job.
I enjoyed this week very much even that I had so many lesson squeezed in a few days. On Wednesday I got a new class - first grade of cooks and waiters. I think we like each other so It looks good. I was also teaching Ethic again. I was afraid a bit as I was very tired going there, but it worked out well. These little ones are very cute. I was also afraid of today because I went to bed very late because of celebration of my birthday and worming up our new flat. I wonder how about I am still, kind of, fresh.
Well, It was supposed to be a teacher diary. I should write here my impressions of my teaching. Today I am just able to say, that it was a good week. It is good enough, isn't it?

No more space for writing today

18. září 2007 v 16:26 | strejcek
I enjoy writing this reflections, but it will be hard to do it every even Tuesday as I have eight teaching hours in-line just with break for lunch. Too much things to write about and I have to leave soon today.

Jak na angličtinu (aktualizovaná verze)

14. září 2007 v 14:18 | strejcek |  UNCLE'S ENGLISH
Jeden příběh
Většina z nás si asi dokáže vybavit příběh o Robinsonu Crusoe. Tento trosečník na pustém ostrově se dlouho trápil samotou, která mu nedovolila s nikým hovořit. Mohl mluvit nanejvýš sám k sobě. Až se jednoho dne spřátelil s divochem. Dal mu jméno Pátek. Pátek nerozuměl Robinsonově řeči, ale pod jeho vedením si postupně osvojil Robinsonův jazyk, který se velmi lišil od jeho vlastního. Nemluvil perfektně, ale to nejdůležitější zvládl. Naučil se komunikovat s Robinsonem.
Jak Robinson svého nového společníka na pustém ostrově učil? Co vedlo k tomu, že si dokázali vzájemně sdělit své myšlenky? Nejdůležitější bylo jejich přání vzájemně si porozumět. Tato touha po porozumění byla pravděpodobně tím nejdůležitějším.V psychologii se ji říká motivace. Kdyby Pátek nebyl motivován a nechtěl se jazyk naučit, a Robinson nechtěl Pátka učit, nikdy by se jim to nepodařilo.
Robinson byl trpělivý, a nápaditý učitel a Pátek pozorný a trpělivý žák. Učitelem se stává každý, kdo nám pomáhá něco se naučit. Není to tedy zdaleka jen učitel ve škole. Může to být stejně tak dobře trenér, spolužák nebo kamarád. Nemusí to být dokonce ani druhá osoba, ale pouze my sami. Mezi lidmi znalých cizích jazyků je mnoho samouků.
Žák i učitel cizího jazyka potřebují trpělivost a vynalézavost. Měli by spolu hledat ten nejlepší způsob, jak se jazyk naučit. Způsobů je mnoho. Tento článek má nabídnout pouze pár nápadů vycházejících z osobních zkušeností autora a z psychologických poznatků o učení, jak jsou popsány v některých knihách.
O učení se slovíčkům
Je pro nás asi samozřejmostí, že než se začneme učit nějaké cizí slovo, musíme nejprve znát jeho význam. Aby se Pátek mohl naučit slovo v Robinsonově řeči, musel vědět, co to slovo, které od něho slyšel, znamená. Druhou nezbytnou věcí byla jeho schopnost dané slovo správně zopakovat. Nebylo to jednoduché, zvlášť když jazyky obou byly tak odlišné. Znalost významu slova spolu s jeho výslovností a pravopisem je základní předpoklad k jeho správnému učení.
Zjistit význam slova není obtížné. Buď jej odvodíme z kontextu, zeptáme se někoho, kdo ví co znamená, nebo jej prostě najdeme ve slovníku. Jak ale na výslovnost? K tomu, abychom mohli slovo správně vyslovit a zopakovat, jej potřebujeme slyšet. Anglicko-české slovníky kromě anglického slova a jeho českého ekvivalentu obsahují vždy také tzv. fonetický přepis výslovnosti. (Text v hranaté závorce.) Dovednost správně číst znaky těchto přepisů je poměrně náročná. Proto je lepší používat multimediální slovník, kde slovíčko můžeme nejen vidět napsané, ale i slyšet. (Najdeme ho např. na internetu. www.centrum.cz/slovník. Napíšeme slovo, které se chceme naučit. Zobrazí se nám český význam a vedle něho ikonka reproduktoru. Když na ní poklepneme měli bychom brzy uslyšet slovo, které se chceme naučit.)
Když známe význam slova i jeho výslovnost, můžeme začít s učením. To začíná tehdy, když se nové slovo snažíme zapamatovat. Jak si pamatujeme, se dá trochu pochopit na příkladu z techniky. Je to v podstatě podobné jako z ukládáním hudby na digitální paměťová média - CD ROM nebo FLASH disk. Nahráváním, vytváříme v médiu "stopu". Jednoduše do ní vtiskneme informaci. Buď ji vypálíme laserem (CD ROM) nebo využijeme elektrický náboj ("FLASH"memory). V našem případě je tímto médiem mozek a hudbou cizí slovo, které se chceme naučit. Pro cizí slovo, které se učíme, si náš mozek také vytváří paměťové stopy.
Jak se vytváří paměťové stopy v našem mozku? Při zvětšení vypadá mozek jako nepřehledná pavučina nervových vláken (synapse) spojující nervové buňky (neurony). A právě tato spojení jsou klíčová pro zapamatování. Čím více a silnějších spojů, tím lepší paměťová stopa a lepší schopnost vybavování. Opakování má vliv na sílu těchto spojů. Zapojování různých smyslů, představ a myšlenek zase na jejich množství. Co to znamená pro učení se slovíčkům?
Učení je tím účinnější, čím více funkcí našeho mozku do učení zapojíme. (Mozek má velké množství těchto funkcí, mezi nimiž jsou v učení jazykům nejdůležitější smyslové vnímání (sluch, zrak) smyslové představy, emoce, myšlení, čtení, psaní, mluvení, pohyb, vnímání prostoru apod.) Dalo by se říci, že čímvíce funkcí, tím více spojů.
Jako příklad si uvedeme učení slovíčku "CAKE". Když známe význam tohoto slova i jeho správnou výslovnost, můžeme si pro jeho zapamatování pomoci trochou fantazie a vybavit si vzhled a chuť nějakého našeho oblíbeného dortu. Tím vytváříme spojení mezi slovem, jeho vizuální představou a představou chuti.
Lepší než smyslová představa je přímo konkrétní smyslový vjem. Chceme-li se například naučit anglické názvy nábytku nebo kuchyňského nádobí, může nám pomoci, když si skutečné nádobí nebo nábytek v naší kuchyni opatříme cedulkami s anglickými slovíčky. Na lednici si můžeme dát cedulku "FRIDGE", na příbory třeba napsat lihovkou FORK, KNIFE, SPOON apod. Zde vzniká spojení mezi slovem, zrakovým vjemem, vnímáním prostoru, a pohybem. Vždy se nám budou učit lépe slova, která si dokážeme konkrétně představit nebo zobrazit, tak jak to bylo popsáno výše.
Abstraktnějším způsobem vytváření paměťových spojů jsou logické vazby mezi slovy. Tyto vazby je možné názorně zobrazit podle tzv. pojmových nebo myšlenkových map. Učíme-li se například slovo "STRAWBERRY" , můžeme si například uvědomit, čemu je toto slovo podřazené (FRUIT), s jakými slovy souřadné (APPLE), zda se dá popsat nějakou vlastností (RED, SWEET), co se s věcí dá dělat (EAT), nebo jak se dá použít (IN CAKE).
Vytváříme-li takovéto myšlenkové mapy je dobré pomoci si slovíčky, které už známe. Snažíme se přitom, nepoužít v jedné mapě více než sedm různých slov. Poslední poznatky kognitivní vědy zabývající se mozkem a jeho schopnostmi dokazují, že skupina sedmi položek je nejlepší pro zapamatování.Můžeme ale jdenotlivé mapy dále spojovat. Výhodou však zůstává učit se myslet v blocích, které obsahují pouze sedm prvků.
Pierce Howard ve své knize Příručka pro uživatele mozku zmiňuje takzvaný kontstruktivistický model učení. Každý člověk přistupuje k nové informaci vždy už s nějakou zkušeností nebo předporozuměním. Každou novou informaci tak vědomě nebo nevědomě porovnáváme s tím, co už známe. Když je to podobné, lépe se nám to učí. Říká se tomu také tzv. mnemotechnické pomůcky. Jedna z takových moc hezkých pomůcek je posána na stránce http://www.abuduumet.com/metoda.php
Použitá literatura a internetové stránky:
Čáp,J: Psychologie pro učitele.Praha, Portál 2001
Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997
Howard, Pierce, J.: Příručka pro uživatele mozku, Praha, Portál 1998
Použité obrázky z internetu
concise.britannica.org, sciencemag.org, in, reddiff.com, angelslildevil.devantart.com

InterACTIVE KPL1

14. září 2007 v 13:55 | Kmotter Harry
I feel better again after last lesson today with KPL1. They were fantastic, active enjoying excersises on the interactive board. The worse job was with NP2B today. I mean majority were good but some people were losing their attention constantly. I wonder how will they cope with approaching test.

Teacher is no Superman

13. září 2007 v 16:51 | Kmotter Harry |  UNCLE'S DIARY
The lessons were not as good today as last days. Especially KC3 did not work very well their first lesson. They were loosing their attention and making silly excuses about being hungry. I did not make it many better when I could not open the lesson on the interactive board. I also thought that I had got learning materials ready for each of my students, but then I found out that I missed Marketa H. It was very individually focused paper so I could not replace it very quickly. I had to improvise a lot and it did not work very well today. It needed long prep and it has not been very well worth of the result. Well, teacher is no superman.

Aktualizovaný přehled učiva na září 2007 pro KPL3 a KČ3

13. září 2007 v 16:34 | strejcek |  UNCLE'S ENGLISH
SlovíčkaFráze
boil, fry, grill, roast, stew, smoke, delicious, clean, remove, place, reserve, tenderize, stir
squid, cattlefish,
take, have, call, when, restaurant, telephone, reservation, chef, waiter, customer, provide, serve,available, reserve, in advance
cloakroom, arrive, full, be able, lounge, follow, suit
Na konci měsíce bychom měli umět:
- slovíčka z tohoto sloupce a pomocí frází ze sloupce vpravo:
- přivítat zákazníka
- nabídnout pomoc.
 • - požádat o (jméno, pomoc apod) a porozumět podobné žádosti a odpovědět
 • - zeptat se na čas, na otevírací dobu a odpovědět
 • - vyjádřit lítost, že je obsazený stůl, nebo vyprodané zboží
 • - zeptat se, zákazníka, zda má rezervaci
 • - požádat zákazníka, aby nás následoval
 • - vyjádřit úmysl, co se chystáme udělat (I will clean the squid)
 • - zeptat se na spokojenost s nabízeným zbožím nebo službou
 • - zeptat se na preference týkající se místa k sezení
 • - zapsat jméno podle anglického spelování
 • Can/Could/May I help you
 • Can/Could/May I have your name
 • What time do you open...
 • We open at
 • I am sorry, all the tables are taken.
 • Have you got reservation?
 • Would you come this way?
 • Would you follow me?
 • I'll show you...
 • Will this table suit you?
 • Will this ... be all right?
 • Where would you prefer to sit?
 • I'll call you when...
Učebnice: Angličtina pro provoz hotelů a společenského stravování

Two in One

12. září 2007 v 17:46 | Kmotter Harry |  UNCLE'S DIARY
I forgot about writing yesterday, so I am going to write about both - yesterday and today .
As it is even week at the moment, I have met very new class - KPL1. It will be good but challenging as the first lesson, I suppose.
I went to the classroom with an assumption they had been already split in two language groups. Unfortunately they had not. I came before teacher of German, so I was challenged to solve the situation on my own. At least, It looked so. Fortunately she came just after I had checked the presence.
There were majority of students intending to attend English classes, so we needed to put them in a balance somehow. I had been told that I was expected to give them separating test. Well, I had none ready. I only had ready my introduction lesson for estimated number of twenty maximum. Fortunately among the activities there were some promising to give a good and quick insight into the group.
I gave out blank cards that student should have written their names on. On the opposite side they were asked to do the task. Firstly I let them write about their loveliest holiday memory. With presumption it might have been difficult for somebody I allowed them use "Czenglish" (to use as much English sentences or word as they can; to use Czech for the rest. I still do it myself :) Secondly I let them see a scene from SmartBoard CD, where there was an English lesson by one English teacher teaching the similar class. I used this as a model lesson to demonstrate new teaching tool in our classroom. Additionally, it should give me a chance to check their listening skills.
Last activity that I would like to mention was picking up those cards. Instead of picking them up straight away I used the game. I have asked one student the particular question we heard in a film: "How can I help you?" This student should have answer: "Please, give me the paper. " I gave him the card. Then he should ask the same question somebody else. While they were passing and piling the cards they were also revising English we used during that lesson.
Today, I was not teaching English but Ethic at ZS Curie. It was my lesson with first grade in elementary school after five years. When I entered the class I was so surprised how little they are :) If it is often hard to attract the attention of young adults, these little ones listened and related to me straight away. As it was the first lesson, we just went trough the simple rules and useful rituals, then we played few games to learn each others names. What impressions? They appreciate rules, they love rituals, they fancy moving and enjoy communicating. They need to be accepted and affirmed. There was nobody excessively shy and no one with apparent behavioural problems. We will see next time. I am looking forward to it with hope for the duration of inspiration from above.

Smooth day

6. září 2007 v 14:23 | Kmotter Harry
It was qiute smooth day. Thanks God. Today the lesson I made worked for everyone. (See in gallery.) KPL2 was a bit tired at the end of the lesson so I made them play silly game for vocabulary revision. Marketa Hujerova won. NP2 still good. I just hope they will have the text books by next Tuesday that we could move on. Lukas past the CD so I wonder when he comes with his presentation and what it will be like.

Fantastic NP2

5. září 2007 v 15:02 | Kmotter Harry |  UNCLE'S DIARY
Second day was not as good as the first one. I enjoyed teaching in KPL2, NP2B and NP2A. The job in my own class unfortunately did not go that well. I must really get use to the fact that each class sometimes needs completely different approach. Some students are very talkative when I do not need it whereas other do not speak when I want them to. It makes my preparation harder, because I cannot use the same plans even if they have the same content of the lesson. NP2B were working fantastically today. If they carry on they might improve quite a lot. But I need them to work at home as well.

Highlight of Holiday: Sleeping on the Loo

4. září 2007 v 15:54 | Kmotter Harry |  UNCLE'S DIARY
It was my first day of teaching again after holiday. Quite good. Only thing I was annoyed about was, that I had to do some extra substitution for one of my colleague. It was in SKC2, class, that I won't teach. However they were fine.
The most important classes this year are KPL3, KC3, and definitely NP2, which are all preparing for the final exams. I must make sure they will work hard from the very beginning. So I noted them with the educational plans, my expectations and with the means of assessment. They know what they need to bring along, so as we could start immediately. I am glad that there was also some spare time for sharing holiday experiences. It was good to find out how my students spent their holiday. I was sad and little surprised that majority of them were just working or clubbing. They spent just little time with other activities like travelling, swimming or attending music festivals. Nevertheless there were also some interesting points like catch of a big fish, repairing bikes at the summer camp or sleeping on the loo.